January 25th, 2017 #beautifulmess

January 25th, 2017 #beautifulmessBeautiful mess. Filter: #Amaro. photo #Fujifilm: ©Dolci Fusa

0 paw prints: