April 6th, 2018 #MotherNature

April 6th, 2018 #MotherNature#MotherNature's sense of humor. Filter: 65% #Amaro. photo #Fujifilm: ©Dolci Fusa

0 paw prints: