January 4th, 2019 #Centerba

January 4th, 2019 #CenterbaCenterba nougat. #NoFilter needed. photo #Fujifilm: ©Dolci Fusa

0 paw prints: